Čitaonica | Meteorologija

Kako se određuje vidljivost?

11.11.2011. | Đurđica Marković

Kao i svi drugi meteorološki parametri, vidljivost se određuje na meteorološkim postajama. Da bi su uopće mogla određivati, potrebno je odrediti barem 9 repera (markera, obilježja) različito udaljenih od mjesta motrenja. Reperi se moraju nalaziti na međunarodno određenim udaljenostima od 100, 200, 500 metara te na 1, 2, 5, 10, 20 i 50 kilometara.

Ukoliko se ne mogu naći odgovarajući reperi, moguće je korištenje repera na nešto manjim ili većim udaljenostima od propisanih. Bitno je da se odaberu svi reperi na malim udaljenostima jer su oni važniji. Izabrani predmeti koji će postati reperi, mogu biti u bilo kojem smjeru od motritelja, a moraju biti što tamniji (po mogućnosti crni) i što manje mijenjati boju tijekom godine te da je po mogućnosti iza njih nebo, a ne šuma, livada ili slično.

Svijetli predmeti nisu prikladni za procjenu vidljivosti jer njihova vidljivost ovisi o kutu pod kojim na njega padaju sunčeve zrake. Loš izbor repera su i krovovi kuća, ogoljeli vrhovi planina koji su ljeti tamni, a zimi prekriveni snijegom. Za repere se ne smiju uzimati predmeti koji su visoko iznad horizonta jer se tako ne dobiva horizontalna vidljivost. Po potrebi se pronalaze još dodatni reperi, ovisno o potrebama mjerne postaje.

Udaljenost repera do jednog kilometra obavezno treba odrediti mjerenjem, dok se oni udaljeniji mjere daljinomjerom ili se udaljenost iščitava iz karata.

Vidljivost se određuje tako da motritelj izađe na mjesto određivanja vidljivosti i utvrđuje koji je najudaljeniji reper vidljiv. Reper se smatra vidljivim ako se može golim okom uočiti, tj. ako se razlikuje od pozadine s kojom se gotovo stapa. Pri tome motritelj ne smije biti u nedoumici da li je taj predmet reper ili nije i ne smije upotrebljavati dalekozor ili bilo koji drugi instrument. Reper nije vidljiv ako je predmet potpuno stopljen sa sivilom pozadine. Vidljivost se dakle nalazi između najudaljenijeg repera koji se vidi i onog daljeg koji se ne vidi. Ako je vidljivost različita u raznim smjerovima, treba osim najveće, napisati i najmanju vidljivost te njen smjer. U priobalnim područjima vidljivost je različita u smjeru kopna i u smjeru mora. Potrebno je odrediti vidljivost u smjeru kopna i posebno u smjeru mora.