Čitaonica | Zanimljivosti

Atmosfersko zagađenje

27.01.2014. | Nebojša Subanović

Atmosfersko zagađenje je unošenje u atmosferu kemijskih, čestičnih, bioloških ili nekih drugih štetnih tvari koje mogu izazvati bolesti ili smrt ljudi, oštećenja drugih živih bića ili oštećenja prirodnog ili umjetnog okoliša. Te tvari se, prema engleskom izvorniku, nazivaju polutanti.
Najčešći polutanti proizvedeni ljudskom aktivnošću su sumporni, dušični  i ugljični oksidi, opasni organski spojevi, krute čestice, slobodni radikali, otrovni metali i frenoli.
Koncentracija polutanata je uglavnom u korelaciji s naseljenošću i tipom industrije.
Na slici je prikazan broj umrlih uslijed onečišćenja atmosfere na milion stanovnika u 2004. godini.

 

slika